Przepisy dotyczące obowiązku odprowadzania zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych, w 2019 roku ulegną zmianie. Zmiany będą dotyczyć przede wszystkim tych, którzy płacą zaliczki kwartalne oraz tych, którzy zawieszają działalność gospodarczą.

Zmiany w prawie podatkowym i gospodarczym

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, został przyjęty przez rząd w dniu 25 września 2018 roku i tego samego dnia, skierowano go do sejmu. W znacznej większości, ustawa ta wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku.

Zmiany będą dotyczyć kilku ustaw, a będzie to między innymi: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Celem zmian jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Główne założenia projektu:

 • wprowadzenie regulacji skierowanych na redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców
 • rozszerzenie obowiązujących uprawnień na szerszą kategorię podmiotów
 • zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców
 • wprowadzenie narzędzi minimalizujących ryzyko związane z obciążeniami podatkowymi oraz prowadzenia kontaktów biznesowych z nierzetelnymi kontrahentami
 • wprowadzenie cyfrowego państwa usługowego

Zasady wpłacania przez podatników zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych

Regulacje w kwestii zasad wpłacania przez podatników zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą trzech obszarów, a mianowicie:

 • zaliczki kwartalne
 • zaliczki uproszczone
 • zawieszenie działalności gospodarczej

Na chwilę obecną, podatnicy, którzy wybrali możliwość kwartalnego wpłacania zaliczek, są zobowiązani w terminie do 20 lutego roku podatkowego, w formie pisemnej zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody (wyjątek stanowią działalności rozpoczęte w trakcie roku podatkowego, wówczas podatnicy muszą się zgłosić nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu). Zgłoszenie to dotyczy kolejnych lat, chyba że podatnik złoży zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek. Tutaj też należy pamiętać, że musi się to odbyć w formie pisemnej, a pismo ma być skierowane do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego roku podatkowego.

W przypadku, gdy podatnik decyduje się na wpłacanie zaliczek uproszczonych, należy to zgłosić w formie pisemnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (w terminie do 20 lutego roku podatkowego), w którym podatnik po raz pierwszy wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Podobnie jak w przypadku kwartalnego wpłacania zaliczek, również i w tym przypadku zawiadomienie dotyczy lat następnych.

Propozycja ustawodawcy jest taka, by w przypadku zaliczek kwartalnych podatnicy informowali o wyborze wpłacania zaliczek w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy. Dzięki temu bezprzedmiotowe staje się informowanie o rezygnacji z wpłacania zaliczek kwartalnych.

Podobne rozwiązanie zostało przyjęte odnośnie zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie. Ustawodawcy zakładają, że również i w tym przypadku podatnicy informowaliby o takim wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie. Z kolei o rezygnacji z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie, podatnicy składaliby informację w zeznaniu za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym zamierzają zrezygnować ze stosowania tej formy wpłacania zaliczek.

Rewolucyjne zmiany od stycznia 2019

Nowych rozwiązań, których celem jest uszczelnienie i ułatwienie rozliczeń podatkowych będzie wiele, jednak do najważniejszych należy zaliczyć:

 • obowiązek informowania fiskusa o optymalizacjach
 • podatek od wyprowadzki z Polski
 • podatek od bitcoinów
 • reguły dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w biznesie

Obowiązek raportowania schematów podatkowych to kwestia zapowiadana już od wielu lat. Od 2019 roku, regulacja ta zostanie nałożona przede wszystkim na tzw. promotorów (m.in. doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów). Według fiskusa, raportowanie jest dobrym rozwiązaniem, dlatego podatnicy nie powinni się obawiać tej zmiany. Pozyskane w ten sposób przez fiskusa informacje, nie mogą być wyłączną podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Jeśli przyczynią się jednak do odpowiedzialności karnej, wówczas – gdy zostaną przekazane terminowo – będzie stosowane nadzwyczajne złagodzenie kary.

Zmianą, która budzi wiele kontrowersji jest podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych, którego głównym celem jest przeciwdziałanie unikania opodatkowania poprzez przenoszenie do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu. Podatkiem zostaną objęte zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Stawka będzie wynosić 18 proc., a w przypadku niektórych osób fizycznych nawet 3 proc. (dotyczy to osób rozliczających się w formie karty podatkowej oraz korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Zobowiązanie podatkowe będzie można rozłożyć na raty.

Zmiany upraszczające podatki

Od 2019 roku, w życie wejdzie kilka zmian upraszczających, a mianowicie:

 1. Małżonkowie oraz osoby samotnie wychowujące dzieci będą mogły skorzystać z możliwości rozliczenia się na preferencyjnych zasadach, nawet jeśli złożą korektę zeznania rocznego po 30 kwietnia.
 2. Podatnicy będą mieli 3 lata na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w PIT. Dotyczy to osób, które sprzedają dom, mieszkanie lub działkę przed upływem 5 lat od nabycia tych nieruchomości.
 3. Do wydatków na własne cele mieszkaniowe będzie można również zaliczać wydatki na przebudowę, remont lokalu, poniesione przed jego ostatecznym nabyciem (a po podpisaniu umowy deweloperskiej). Wszystko to pod warunkiem, że podatnik stanie się właścicielem tego lokalu przed upływem 3 lat.
 4. Spadkobiercy zbywający nieruchomości nabyte w drodze spadku też mogą spodziewać się ułatwień. W tym przypadku pięcioletni termin, po upływie którego odziedziczony dom lub mieszkanie mogą być sprzedane bez podatku, ma być liczony od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Podatkowym kosztem u spadkobiercy będą koszty nabycia czy wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę oraz długi i ciężary spadkowe (w tym roszczenia o zachowek), poniesione zarówno przed uzyskaniem przychodu, jak i po tym fakcie, a także po złożeniu zeznania PIT-39.
 5. Zakres zwolnienia w PIT i CIT przy sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego ma być również poszerzony.
 6. Podwyższeniu ma ulec limit pozwalający na zaliczanie do podatkowych kosztów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym.
 7. Od 2019 roku, podatnicy będą mogli uwzględnić wartość zadłużenia w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania do spółki.

————————-

Potrzebujesz wsparcia w obszarze rachunkowości i finansów, doradztwa podatkowego albo audytu finansowego? Sprawdź, jakie usługi możemy dla Ciebie realizować.