Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła wiele zmian w procedurze składania rocznych sprawozdań finansowych. Od 1 października 2018 roku, w życie weszły kolejne przepisy, których celem jest bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz usprawnienie pracy sądów rejestrowych.

Od 1 października 2018 roku obowiązują e-sprawozdania finansowe

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej wiąże się z założeniem, iż przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego mają składać sprawozdania finansowe tylko do Krajowego Rejestru Sądowego, skąd będą przekazywane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Zgodnie z art. 20 ust 1g ustawy o KRS, po umieszczeniu dokumentów finansowych sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania w repozytorium, dokumenty zostaną przesłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Zmiany w ustawie o rachunkowości

Nowe zapisy w art. 45 skutkują koniecznością sporządzania sprawozdań w wersji elektronicznej, a ponadto muszą być opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem ePUAP. Ponadto, sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, mają być ułożone w strukturze logicznej (JPK) oraz formacie, który może być udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów.

Zgodnie ze zmianami, jakie zaszły od 1 października 2018 roku, w tej samej formie mają być składane również:

  • zgodnie z art. 49 ust. 7 – sprawozdania z działalności jednostki
  • zgodnie z art. 63 ust. 2 c – skonsolidowane sprawozdania finansowe
  • zgodnie z art. 55 ust. 2 a – sprawozdania z działalności kapitałowej dołączane do rocznego skonsolidowania sprawozdania finansowego
  • zgodnie z art. 63 k – sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Według art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy z wyłączeniem podmiotów wpisanych już do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którzy są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie razem ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Z kolei spółki są zobowiązane również do złożenia odpisu uchwały zgromadzenia, która zatwierdza sprawozdanie finansowe. Podatnicy, których sprawozdania finansowe są zwolnione z obowiązku badania na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdania z badania nie składają.

Zgodnie ze zmianami zawartymi w art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłączono podmioty wpisane do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, ze względu na fakt, że ich sprawozdania finansowe są dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego KRS. W praktyce obowiązek składania sprawozdań do urzędu skarbowego będzie dotyczył między innymi: instytutów naukowych i badawczych, uczelni publicznych oraz dużych państwowych i samorządowych instytucji kultury.

Kolejne zmiany wynikają z art. 45 ust 5 i art. 45 ust. 8a. W tym przypadku podatnicy, którzy prowadzą księgi rachunkowe są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania go drogą elektroniczną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Z kolei Szef Krajowej Administracji Skarbowej ma za zadanie udostępnić przekazane sprawozdania finansowe naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach

Art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym reguluje, iż sprawozdanie z badania jest podpisywane przez biegłego rewidenta. Inaczej to jednak wygląda w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z w/w art. sprawozdanie z badania jest sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

————————-

Potrzebujesz wsparcia w obszarze rachunkowości i finansów, doradztwa podatkowego albo audytu finansowego? Sprawdź, jakie usługi możemy dla Ciebie realizować.