Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która weszła w życie 4 września 2018 roku jest następstwem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem oraz ujawnieniem.

Tajemnica przedsiębiorstwa w nowej odsłonie

Nowe przepisy regulują ustawową definicję pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa”. Od 4 września 2018 roku przez to pojęcie rozumie się (z art. 4 ust 2 uznk): informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa bądź inne informacje, które posiadają wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. W takiej formie, definicja zawiera w sobie wszystkie 3 elementy, na które wskazuje Dyrektywa, a więc:

  • są poufne
  • mają wartość handlową
  • zostały poddane rozsądnym (w danych okolicznościach) działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy

Ważną zmianą okazje się rozszerzenie zakresu zachowań uważanych za czyn nieuczciwej konkurencji związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa. W myśl poprzedniego brzmienia uznk, za czyn nieuczciwej konkurencji uważano jedynie przekazanie, ujawnienie, wykorzystanie bądź nabycie od osoby nieuprawnionej cudzych informacji, które stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa. Po zmianach, jakie zaszły 4 września 2018 roku do listy tej dochodzi również pozyskanie tych informacji – zwłaszcza w momencie, gdy następuje to bez zgody uprawnionego do korzystania z nich oraz rozporządzania nimi, a ponadto w sytuacji, gdy wynika to z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

Jak to wygląda w praktyce?

W świetle nowych regulacji, za czyn nieuczciwej konkurencji można zatem uznać wykonanie przez pracownika kopii dokumentów lub plików zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy działanie to nie jest wynikiem obowiązków służbowych i odbyło się bez akceptacji przełożonych. Warto zaznaczyć, że niekoniecznie musi wówczas dojść do ujawnienia tych informacji na zewnątrz.

W świetle nowych przepisów, bezprawne pozyskanie informacji może również polegać m.in. na napisaniu programu komputerowego pozyskującego z określonego portalu internetowego zestawu informacji, które pozwalają m.in. na uzyskanie informacji obejmujących dane o wielkości obrotu, zainteresowaniu produktem, itd. W tej kwestii chodzi jedynie o takie dane, które nie są łatwo dostępne dla przeciętnego użytkownika. Mimo to, każdy z przypadków zasługuje na indywidualną ocenę szkodliwości.

Termin przedawnienia

Zgodnie z art. 20 ust. 1 uznk, ogólny termin przedawnienia roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji wynosi 3 lata. Według art. 20 ust. 2, okres ten należy liczyć od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. To co niezwykle istotne, to fakt, że termin ten nie może przekroczyć 10 lat. Zasada liczenia tego terminu znajduje zastosowanie również w kwestii czynów nieuczciwej konkurencji naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku, gdy naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest wynikiem przestępstwa (zbrodni lub występku). Zgodnie z nowym przepisem art. 20 ust. 3 uznk, w tym wypadku, termin wciąż wynosi 3 lata, ale upływa on maksymalnie po 20 latach od popełnienia przestępstwa. Celem tej modyfikacji jest zgodność z wymaganiami dyrektywy, a nowy zapis art. 20 ust. 4 uznk pozwala tę zgodność zachować.

Głównym celem powyższych zmian jest wzmocnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Z tego też względu, przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, aby na tę okoliczność odpowiednio dostosować wewnętrzne regulaminy do nowego systemu prawnego.

————————-

Potrzebujesz wsparcia w obszarze rachunkowości i finansów, doradztwa podatkowego albo audytu finansowego? Sprawdź, jakie usługi możemy dla Ciebie realizować.