Statut


STATUT
FUNDACJI WARIDO PRO BONO

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą WARIDO PRO BONO zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Spółkę WARNAMBOL S.A. z siedzibą w Rybniku (KRS 0000575414), zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Anetę Wnęk w kancelarii notarialnej w Wodzisławiu Śląskim w dniu 13.02.2018 r. oraz działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.

 

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Katowice.

 

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może wystąpić o status organizacji pożytku publicznego, przy uwzględnieniu przepisów prawa.

 

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6.

Celami Fundacji jest pomoc społeczna, działania edukacyjne, dobroczynność na rzecz:
⦁ Osób w trudnej sytuacji życiowej;
⦁ Uczniów, celem propagowania i uzyskiwania wiedzy ekonomicznej i księgowej;
⦁ Osób chorych;
⦁ Osób niepełnosprawnych.

 

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
⦁ Udział z eventach sportowych i społecznych;
⦁ Prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej, informacyjnej i edukacyjnej;
⦁ Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi itp.;
⦁ Podejmowanie innej działalności zgodnej z postanowieniami statutu;

 

§ 8.

⦁ Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
⦁ 94.12.Z
⦁ 88.99.Z
⦁ 85.60.Z
⦁ Działalność opisana w § 8 ust. 1 może być prowadzona w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
⦁ Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
⦁ Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją ze względu na zakres działalności Fundacji oraz jej cele statutowe jest Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

 

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.100,00 zł (tysiąc sto złotych) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 10.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek bankowych,
6. działalności gospodarczej

 

§ 11.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 12.

⦁ Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą.
⦁ Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
⦁ 69.20.Z
⦁ 78.10.Z
⦁ Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej.

 

§ 13.

⦁ Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych na rachunkach bankowych i korzystania z nich zgodnie z prawem, jeżeli darowizna lub spadek na rzecz Fundacji nastąpiły w takiej walucie.
⦁ Zabrania się:
⦁ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”,
⦁ przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
⦁ wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
⦁ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Władze Fundacji.

§ 14.

⦁ Władzami fundacji jest:
⦁ Zarząd Fundacji,
⦁ Rada Fundacji

 

Zarząd Fundacji.

§ 15.

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje Rada Fundacji.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
⦁ złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
⦁ utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
⦁ śmierci członka Zarządu.

 

§ 16.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
2. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu Fundacji.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 17.

1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu.

 

Rada Fundacji

§ 18.

⦁ Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, z zastrzeżeniem, że pierwszego Przewodniczącego wybiera Fundator.
⦁ Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
⦁ Członkowie Rady Fundacji:
⦁ nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
⦁ nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
⦁ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§ 19.

⦁ Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
⦁ Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
⦁ W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

 

§ 20.

⦁ Do kompetencji Rady Fundacji należy:
⦁ wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji,
⦁ opiniowanie strategii działalności Fundacji,
⦁ inicjowanie kierunków działalności Fundacji,
⦁ propagowanie celów, dla których powstała Fundacja,
⦁ przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji i działalności społecznej.

 

§ 21.

⦁ Rada Fundacji może:
⦁ żądać od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
⦁ żądać od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.

 

§ 22.

Rada Fundacji wyraża opinie w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

 

§ 23.

⦁ Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący wysyłając pisemne zaproszenia, które powinny dotrzeć do każdego członka Rady co najmniej na 3 dni przed datą posiedzenia.
⦁ Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Radzie Fundacji określa regulamin Rady Fundacji.
⦁ Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.

 

§ 24.

⦁ Rada Fundacji jest władna podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu lub głosowaniu biorą udział wszyscy członkowie Rady.
⦁ Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

 

§ 25.

Z posiedzeń Rady Fundacji należy sporządzać protokoły.

 

§ 26.

Rada Fundacji składa Fundatorowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

 

Zmiana Statutu

§ 27.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

§ 28.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 29.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji.

§ 30.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

 

§ 31.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 32.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Celami Fundacji jest pomoc społeczna, działania edukacyjne, dobroczynność

Telefon

+48 32 63 06 167

Adres

Fundacja:
ul. Jana III Sobieskiego 11/E6
40-082 Katowice
Firma
ul. Wodzisławska 358
44-274 Rybnik